Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Jeden procent!

Fundusz Białystok Ojcu Świętemu
jest organizacją pożytku publicznego.

 

 

Nasz KRS: 0000242850

Akademia Stypendysty

projekt1Projekt "Akademia Stypendysty" jest autorskim pomysłem funduszu, skierowanym na śródroczną pracę z młodzieżą - stypendystami funduszu.

Projekt "Akademia stypendysty jako wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w ramach pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą funduszu" jest dofinansowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Kwota dotacji to: 50850 zł.

Autorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Maciej Żywno.Projekt zakłada działania nakierowane na pracę z dziećmi i młodzieżą z rodzin uboższych i dysfunkcyjnych, głównie tych, którzy zostali lub zostaną stypendystami funduszu, a którzy zostali dostrzeżeni, jako osoby aktywne w swoich środowiskach. W ramach Akademii młodzi ludzie nabędą umiejętności niezbędne w poprawnym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej. Celem jest rozwijanie form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom; aktywizującym rozwój intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (min. edukacji, kultury, turystyki); przygotowujących do aktywnego życia w społeczeństwie. Fundusz ,,Białystok Ojcu Świętemu? od momentu powstania zwrócił swoją uwagę na sytuację młodych ludzi, którzy są aktywni, starają się czynić dobro innym, udzielają się społecznie i wolontarystycznie, są zdolne lub starają się osiągnąć dobre wyniki w nauce i w ramach swoich zainteresowań. Dzieci te i młodzież często nie mają możliwości rozwijania swoich pasji, zainteresowań, czy też nie mają szans na podniesienie poziomu swojej nauki. Często są to osoby mające problemy, czy też nie posiadające umiejętności interpersonalnych. Projekt ma na celu nie tylko wsparcie edukacyjne uczniów, ale również przeciwdziałanie bezradności i bierności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. Państwo dostrzega pilną potrzebę wspierania edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej dzieci i młodzieży. Przewidziane w projekcie rozwiązanie zapewni wykorzystanie środków wyłącznie na realizację potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
Fundusz dostrzega sytuację dzieci i młodzieży szkolnej, której w rozwoju indywidualnym przeszkadza również sytuacja w domu rodzinnym, związana z występującymi dysfunkcjami, czy też wręcz patologiami. Młodzież nie ma możliwości nauki w domu, skonsultowania kwestii związanych z nauką, ale również rodzice (opiekunowie) nie ułatwiają dostępu do rozwijania swoich zainteresowań, a co gorsza dzieci i młodzież ma utrudnioną możliwość porozmawiania o swoich kłopotach osobistych.
Grupą docelową są dzieci i młodzież ze szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych Białegostoku oraz powiatu białostockiego (uczących się w Białymstoku).

1) utworzenie i prowadzenie Akademii Stypendysty, a w ramach jej:
? monitorowanie i badanie potrzeb dzieci i młodzieży ? poprzez ankietowanie i prowadzenie wywiadów w szkołach zwrócenie uwagi na najpilniejsze potrzeby dzieci i młodzieży i adekwatnie do nich modelować podejmowane później działania i tworzenie oraz realizację młodzieżowych projektów;
? prowadzenie punktu wspierania młodego animatora ? ukierunkowanego na pomoc młodym ludziom w nabywaniu umiejętności planowania swoich działań, szczególnie tych ukierunkowanych na pomoc drugiemu człowiekowi, przygotowywanie projektów, konsultowanie podejmowanych przez dzieci i młodzież działań, pomoc w kwestiach formalnych, uzyskiwaniu zezwoleń etc.;
? prowadzenie młodzieżowego serwisu internetowego prowadzonego przez młodzież www.fundusz.bialystok.pl . Serwis jest niezbędną dla dzieci i młodzieży formą konraktu ze stypendystami, traktowanymi jako wzór godny naśladowania, zapraszaniem do współpracy, a także promocją dobrze przeprowadzonych działań, projektów młodzieżowych. Przygotowanie ,,niezbędnika młodziaka, czyli co każdy młodzian wiedzieć powinien? przygotowywany przez młodzież, przy konsultacjach pedagoga;
? szkolenie dla dzieci i młodzieży ? dwudniowe szkoleniowe, w zakresie tematów: organizacja własnego czasu wolnego, (nabywanie umiejętności organizowania czasu wolnego), planowanie działań, budowanie poczucia własnej wartości, nauka umiejętności społecznych;
? indywidualne spotkania z animatorem ? tzw.mentoring, w założeniu ma to oznaczać, że młodzi ludzie będą mieli w kadrze funduszu osobę, która będzie z nimi pracowała także indywidualnie, animowała i wspierała w działaniu;
2) wyjazd integracyjny, w ramach wstępnego zbudowania grup oraz łagodnego wejścia do pracy zespołowej, wyjazd przygotowywany wspólnie z młodzieżą do Surażkowa na Ritowisko (kwatera agroturystyczna w dzikiej Puszczy Knyszyńskiej) k/Białegostoku
3) organizacja i przeprowadzenie dwudniowego Fabularyzowanego Rajdu Pieszego ,,Activus?. Rajd będzie wymagał zawiązania koalicji młodych wspólnie z wolontariuszami i innymi organizacjami pracującymi z osobami młodymi. Rajd gromadzi jako uczestników grupy z placówek opiekuńczo ? wychowawczych, szkół, organizacji pozarządowych, ale również młodzież z grup podwórkowych. Rajd jest świetną formą sprawdzającą umiejętności nabywane na szkoleniach, ponieważ uczestnicy (także Ci z gimnazjum) mają możliwość wykazania się swoją pomysłowością, umiejętnością planowania działań i ich realizacji; przewidziany jest udział osób niepełnosprawnych oraz dzieci z białostockich świetlic socjoterapeutycznych;
4) przygotowanie i przeprowadzenie letniego obozu wędrownego w Bieszczadach dla stypendystów ? gimnazjalistów; Ta oferta dotyczy obozu wędrownego dla 45 gimnazjalistów. Oferta skierowana jest głównie do dzieci będących stypendystami funduszu oraz gimnazjalistów z rodzin uboższych, gdzie rodziców nie stać na wysłanie dziecka na wyjazd wakacyjny, ale warunkiem jest wyróżnianie się dziecka w obrębie nauki lub aktywności na rzecz innych osób i potrzebujących. Uczestnicy (prócz 20 stypendystów funduszu) typowani są do udziału przez dyrekcje i pedagogów ze szkół. Przedsięwzięcie ma uzupełnić i wzmocnić lokalne działania w zakresie aktywnego zagospodarowania wolnego czasu dzieci. Obóz jest kontynuacją zaplanowanych przez fundusz działań, wykorzystuje środki zdobyte w ramach festynu rodzinnego ,,Białystok Ojcu Świętemu", koncertu ,,Z życia do życia"? oraz całości zbiórki publicznej. Obóz jest też podsumowaniem śródrocznej pracy ze stypendystami i zakłada wypracowanie nowego programu działań na nowy rok szkolny 2007/08.Obóz zakłada przeprowadzenie szeregu zajęć wychowawczych wprowadzających elementy umiejętności społecznych, rozwijanie komunikacji interpersonalnej i kształtowanie pozytywnych postaw oraz wpływanie na ćwiczenie siły charakteru.
5) przygotowanie i przeprowadzenie letniego obozu stałego dla uczniów szkół podstawowych oraz wolontariuszy funduszu; Ta oferta dotyczy dzieci ze szkół podstawowych oraz wolontariuszy funduszu.
6) przygotowanie i przeprowadzenie konkursu stypendialnego na rok szkolny 2007/2008 oraz przeprowadzenie uroczystości wręczenia stypendiów promującej jednocześnie wspieranie inicjatyw ułatwiającym dzieciom i młodzieży szkolnej rozwój, szczególnie tej ze środowisk biedniejszych. Wydarzenie będzie również promowało program Podlaskiego Kuratora Oświaty i zamierzamy wystąpić o patronat honorowy Kuratora nad tegoroczną edycją stypendystów.
7) Konkurs plastyczny o Ojcu Świętym Janie Pawle II w ramach Dni Papieskich.

Copyright © 2010-2023 Fundusz Białystok Ojcu Świętemu. Copyright © 2010-2023 Piotr Robert Konopelko.
Kopiowanie jakiegokolwiek fragmentu strony bez zgody Redakcji zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.