Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 266 gości oraz 0 użytkowników.

Jeden procent!

Fundusz Białystok Ojcu Świętemu
jest organizacją pożytku publicznego.

 

 

Nasz KRS: 0000242850

Statut fundacji "Fundusz Białystok Ojcu Świętemu"

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundusz Białystok Ojcu Świętemu ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 11 sierpnia 2005 roku, repertorium A Nr 4261/2005 w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ulicy Branickiego 17a przed notariuszem Bogusławą Miecznik przez osoby fizyczne: Ks. Andrzeja Kołpaka, Roberta Tyszkiewicza, Lecha Gryko, Joannę Barbarę Dolecką - Siemieniako, Krzysztofa Dmochowskiego, Sławomira Janusza Andryszewskiego, Marka Stanisława Tyszkiewicza, Michała Ziniewskiego, Jarosława Zygmunta Dworzańskiego, Macieja Zenona Żywno.

2. Fundacja zbiera środki finansowe od darczyńców indywidualnych, firm i różnych instytucji, i z tych darowizn buduje kapitał wieczysty (kapitał żelazny). Odsetki od zainwestowanego kapitału żelaznego przeznacza na stałe finansowanie inicjatyw społecznych, zaspokajających potrzeby określonych społeczności lokalnych.

3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

4. Fundator za zgodą Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, może przekazać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji innej fundacji, działającej na terenie kraju oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Fundacja respektuje obowiązki nałożone na Fundatora przez prawo w zakresie poświadczania finansowania przez Fundatora działalności Fundacji.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Fundacja posługuje się pieczęcią wskazująca jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundusz Białystok Ojcu Świętemu.

§ 4

Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla niej samej.

§ 5

Celem Fundacji jest realizacja idei ,,żywego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II”, połączenie serc Białostoczan we wspólnym dziele społecznej solidarności. Celem Fundacji jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności Białegostoku i Podlasia przez pracę w obszarach:
a. Pomocy materialnej dla młodzieży oraz prowadzenie działalności stypendialnej;
b. Pobudzaniu aktywności społeczności lokalnej;
c. Kultury, sportu i turystyki;
d. Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania;
e. Ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
f. Przeciwdziałania patologiom;
g. Wspieranie rodziny i dziecka w zakresie wychowania;
h. Wspierania inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.

§ 6

1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
a. Programy i projekty przybliżające, upowszechniające sylwetkę, dorobek i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II;
b. Programy stypendialne dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, aktywnie pracującej na rzecz swojej społeczności lokalnej, udzielającej się wolontarystycznie w działaniach na rzecz osób potrzebujących, czy też wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba;
c. Programy stypendialne wyrównujące szanse edukacyjne dla dzieci z rodzin ubogich i/lub pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w tym także dzieci i młodzież niepełnosprawną;
d. Programy i projekty społeczne wspierające budowanie postaw obywatelskich;
e. Programy i projekty rozwijające twórczość i kreatywność młodych ludzi w kierunku aktywizacji społeczności lokalnej; promującą aktywność młodzieży;
f. Programy wydawnicze;
g. Wydawanie książek;
h. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
i. Organizowanie, współorganizowanie form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
j. Organizowanie, współorganizowanie imprez, wydarzeń kulturalnych upowszechniających sylwetkę, dorobek i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II;, w tym organizowanie: festynów rodzinnych, odpustów, koncertów, happeningów, odczytów, spotkań, konferencji, seminariów, wystaw;
k. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
l. Prowadzenie zbiórek publicznych;
m. Współpracę z organizacjami i instytucjami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych;
n. Prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza szczególnie uzdolnionych;
o. Prowadzenie programów dotacyjnych dla grup młodzieżowych i innych organizacji realizujących zadania w sferze społecznej;
p. Finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których cele i programy są zbieżne z celami Fundacji, oraz wspieranie rozwoju wolontariatu;
q. Wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie;
r. Finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości dzieci i młodzieży;
s. Wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, dzieciom z rodzin wielodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom samotnie wychowującym dzieci;
t. Wspieranie rozwoju i działalności, a także samodzielne prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży;
u. Wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dzieci i młodzieży;
v. Organizowanie środków finansowych i finansowanie zabiegów leczniczych dla osób w stanie zagrożenia życia, które nie posiadają na to środków.

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. Darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych;
b. Dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
c. Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
d. Odsetek i depozytów bankowych.

3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu;
b. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji Fundusz ,,Białystok Ojcu Świętemu”;
d. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 8

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 9

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 10

Organami Fundacji są:
1. Zarząd;
2. Rada Fundacji.

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów oraz sekretarza.

5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. Uchwalanie rocznych planów finansowych;
b. Uchwalanie regulaminów;
c. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
d. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
e. Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
f. Powoływanie Dyrektora Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

6. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu lub Dyrektora Fundacji.

7. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 13

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.

2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.

5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

6. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku jawnego głosowania pozostałych jej członków.

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5. Członkowie Rady Fundacji:
a. Pełnią swoją funkcję dobrowolnie, społecznie i bez wynagrodzenia;
b. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
c. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
5. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz, wskazanych przez Radę Fundacji, innych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o celach zbliżonych do celów Fundacji.

Białystok, dnia 12.08.2005 r.
Zmiana: 7.02.2007 r.

Copyright © 2010-2024 Fundusz Białystok Ojcu Świętemu. Copyright © 2010-2024 Piotr Robert Konopelko.
Kopiowanie jakiegokolwiek fragmentu strony bez zgody Redakcji zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.